Struktura zatrudnienia


Zatrudnienie w firmie handlowej Gwiazda S.A. systematycznie wzrastało w miarę rozwoju działalności Spółki. Stan zatrudnienia w Spółce wynosił odpowiednio:
·         na 31.12.1998 r.               - 70 osób
·         na 31.12.1999 r.               - 107 osób
·         na 31.12.2000 r.               - 109 osób
Według stanu na dzień 20.05.2001 r. zatrudnienie w Spółce wyniosło 118 osób, w tym:
·         Oddział Gdańsk                - 9 osób
·         Oddział Katowice             - 12 osób
·         Oddział Kielce                  - 13 osób
·         Oddział Poznań                - 14 osób
·         Oddział Szczecin              - 4 osoby
·         Oddział Wrocław              - 2 osoby
·         Oddział Warszawa                        - 59 osób
·         Oddział Łódź                    - 5 osób (oddział w trakcie organizacji)
Strukturę zatrudnienia w firmie handlowej Gwiazda S.A. według kryterium wieku i stażu pracy zaprezentowano w tabelach poniżej.

Tabela 1. Stan zatrudnienia w Spółce wg kryterium wieku
Wyszczególnienie
31.12.1998
31.12.1999
31.12.2000
liczba osób
%
liczba osób
%
liczba osób
%
poniżej 30 lat
36
51,4
46
43,0
44
40,4
od 31 do 50 lat
31
44,3
54
50,5
56
51,4
powyżej 50 lat
3
4,
7
6,5
9
8,2
Zatrudnienie ogółem
70
100,0
107
100,0
109
100,0

W 1998 r. w Spółce zatrudnieni byli głównie ludzie młodzi, w kolejnych latach znacznie wzrósł udział pracowników w wieku średnim.

Tabela 2. Stan zatrudnienia w Spółce wg kryterium stażu pracy
Wyszczególnienie
31.12.1998
31.12.1999
31.12.2000
liczba osób
%
liczba osób
%
liczba osób
%
do 3 lat
70
100,0
91
85,0
86
78,9
powyżej trzech lat
-
-
13
15,0
23
21,1
Zatrudnienie ogółem
70
100,0
107
100,0
109
100,0

Ze względu na fakt, że Spółka została zawiązana w 1996 r., staż pracy pracowników zatrudnionych w firmie handlowej Gwiazda S.A. jest stosunkowo krótki.

Tabela 3. Stan zatrudnienia wg płci
Wyszczególnienie
31.12.1998
31.12.1999
31.12.2000
liczba osób
%
liczba osób
%
liczba osób
%
kobiety
12
17,1
20
18,7
25
22,9
mężczyźni
58
82,9
87
81,3
84
77,1
Zatrudnienie ogółem
70
100,0
107
100,0
109
100,0

W strukturze zatrudnienia wg kryterium pici zdecydowanie dominują mężczyźni, którzy w całym prezentowanym okresie stanowili ponad 80 % zatrudnienia ogółem Spółki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz