środa, 12 września 2018

Biznesplan przedsiębiorstwa - Prezentacja firmy

Firma „TEES-x” jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w styczniu 1994 roku. Jest producentem wyrobów „X”, które maja wszechstronne zastosowanie w gospodarstwie domowym. Produkowane przez firmę wyroby „X” charakteryzują się wysoka jakością, niezawodnością i niska cena, co sprawia iż wyroby te są chętnie kupowane przez konsumentów. Majątek firmy wynosi 11 500 zł  w skład którego to majątku wchodzą maszyny i urządzenia produkcyjne, grunty, budynki oraz wyprodukowane wyroby „X” będące w magazynie firmy. Majątek ten w 91,4% stanowi kapitałasny spółki. Pozostałe 8,6% kapitału firmy, w kwocie 1000 zl, pochodzi z zaciągniętego przez firmę kredytu bankowego. Szczegółowe zestawienie skladników majątku oraz źródła ich pochodzenia przedstawia bilans (tabela 1). 
   Do władz spółki należą:
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
- na czele której stoi Przewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Moleda
-Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Sławomir Waniewski
-Sekretarz Rady Nadzorczej - Tadeusz Majewski
Zarząd
- Przewodniczący Zarządu - Maciej Kazimierski
Dyrektor - Marian Wrona
Na majątek firmy składają się maszyny i urządzenia, 

Cel firmy
Podstawowym strategicznym celem działalności firmy w ciągu przyszłych 3 lat będzie osiągnięcie ponad 50-cio procentowego udziału na rynku produktu „X”. Zwiększanie udziału w rynku i sprzedaży odbywać się będzie poprzez wybór najodpowiedniejszej strategii działania.
Firma „TEES-X” nie planuje wprowadzenia na rynek nowych produktów, lecz podejmie działania w zakresie sprzedaży i promocji produktu „X”. Cel główny będzie realizowany poprzez  zwiększanie sprzedaży i konsumpcji produktu przez dotychczasowych nabywców oraz stymulowanie zakupów przez potencjalnych nabywców. Cel strategiczny realizowany będzie przy pomocy  celów operacyjnych zawartych w planie marketingowym.


Produkt
„TEES-x” produkuje wyroby „X” które charakteryzują się wysoką jakością (500 punktów) . Jakość ta jest powszechnie akceptowana przez rynek. Cena rynkowa wyrobu „X” wynosi natomiast 5 zł. Jednakże, jak wykazały badania rynkowe potencjalni nabywcy skłonni są kupowac wyroby „X” po wyższej cenie otrzymując zarazem wyższą jakość. Produkt „X” wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych i na rynku nie istnieje substytut, który móby w poważny sposób zagrozić pozycji rynkowej wyrobu „X”. Produkty firmy cechują się ciekawym wzornictwem i oryginalnoscią wykonania W przypadku produktu „X” nie istnieje sezonowość zakupów tego produktu, tak wiec planowanie produkcji nie musi uwzględniać sezonowych zmian popytu na produkt „X”.

Kadra
Firma zatrudnia 90 pracowników z czego 60 bezpośrednio przy produkcji wyrobów „X”. W firmie zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza o czym może świadczyć fakt iż 90 % personelu posiada wykształcenie średnie. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż istnieje tendencja do ciągłego podnoszenia jakosci wytwarzanych wyrobów, a co za tym idzie wykorzystywania coraz doskonalszych i skomplikowanych maszyn produkcyjnych, „TEES-x” deleguje swych pracowników, każdego szczebla, na kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje.
Cała kadra kierownicza legitymuje się natomiast wyższym wykształceniem, które to  wyksztalcenie odpowiada zajmowanemu stanowisku.

Organizacja
Struktura organizacyjna „TEES-x” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest typową strukturą liniową. Istotna zaletą tej struktury jest jasność i jedność kierowania, indywidualna odpowiedzialność za podjęte działania, szybkość podejmowanych zadań oraz możliwość dużej inicjatywy na każdym szczeblu. Zarządzanie to oparte jest na zintegrowanym systemie zarządzania marketingowego, co oznacza iz najważniejszym działem funkcjonalnym spółki „TEES-x” jest dział marketingu koordynujący i synchronizujący wszelkie działania firmy. Schemat organizacyjny spółki przedstawia (rysunek 1).

2.Profil i zakres działania firmy „TEES-x”
Firma „TEES-x” jest jednym z kilku działających na rynku producentów wyrobów „X”, które to wyroby maja wszechstronne zastosowanie w gospodarstwach domowych. Produkt „X” wyrabiany jest od roku 1970 (do 1970 do 1994 roku przedsiębiorstwo działało jako przedsiębiorstwo państwowe). Jest on wytwarzany  przy pomocy  nowoczesnych maszyn i technologii. Te czynniki produkcji sprawiają, iz wyroby firmy cechuje dobra jakość wykonania, ciekawe wzornictwo i akceptowana przez nabywców cena. Jednakże firma dążąć do realizacji celu głównego planuje podjąć działania zmierzające do podniesienia jakości produkowanych wyrobów „X” z dotychczasowych 500 punktów jakości do 850 punktów. Podniesienie jakości (czynnika mającego bardzo duży wpływ na wielkosc sprzedaży) odbywać się będzie w dwóch wymiarach:
·     poprzez zastosowanie w procesie produkcyjnym nowocześniejszych od używanych w obecnie materiałów i surowców. Zastosowanie nowocześniejszych materiałów wpłynie pozytywnie na wytrzymałość i żywotność produkowanych przez firmę wyrobów co decydujaco wpłynie wielkość sprzedaży wyrobów firmy oraz na postrzeganie firmy jako producenta wyrobów wysokich jakościowo czyli znacznie wzmocni wizerunek firmy. Istotnym tutaj jest również fakt, iż stosując lepsze jakościowo materiały i surowce firma ograniczy  w znacznym stopniu zwroty reklamacyjne wyrobów.
·     poprzez poszukiwanie przez komórki badawczo-rozwojowe nowych technologii produkcji, które to przy współudziale zastosowanych lepszych materiałów i surowców, winny wpływać pozytywnie na jakość i niezawodność produkowanych wyrobów ”X”.
Niestety proces podnoszenia jakości wiąże się również z wysokimi kosztami jakie firma „TEES-x” będzie musiała ponieść.