wtorek, 21 sierpnia 2018

Koszty automatyki i telekomunikacji


Zestawienie pozycji kosztów bezpośrednich, wspólnych i pozostałych

Kod pozycji kosztów
Nazwa pozycji kosztów
I. Koszty bezpośrednie linii
1. Utrzymanie urządzeń SRK
330
Urządzenia kluczowe
331
Urządzenia mechaniczne z sygnalizacją kształtową
332
Urządzenia mechaniczne z sygnalizacją świetlną
333
Urządzenia elektryczne suwakowe
334
Urządzenia przekaźnikowe
335
Urządzenia komputerowe
336
Urządzenia zasilające SRK
340
Urządzenia samoczynnej blokady liniowej
341
Urządzenia samoczynnej blokady przejazdowej
342
Urządzenia przejazdowe obsługiwane
343
Półsamoczynna blokada liniowa
344
Urządzenia do kontroli hamowania pociągów oraz inne systemy informacji tor - pojazd
345
Urządzenia zdalnego sterowania
2. Utrzymanie urządzeń łączności liniowej
370
Teletechniczne linie napowietrzne
371
Teletechniczne linie kablowe
372
Teletechniczne linie światłowodowe
373
Urządzenia teletransmisyjne
374
Urządzenia radiołączności liniowej
375
Systemy kontroli dyspozytorskiej
3. Inne koszty linii
549
Akcja odśnieżna
II. Koszty wspólne
1. Utrzymanie urządzeń stacji rozrządowych zautomatyzowanych
350
Hamulce torowe
351
Urządzenia nastawiania zwrotnic i sygnałów
352
Urządzenia automatycznego sterowania hamulcami torowymi i zwrotnicami oraz według długości torów kierunkowych
2. Utrzymanie urządzeń łączności na posterunkach ruchu
360
KATS
361
KADS
362
Urządzenia radiołączności stacyjnej
363
Urządzenia telekomunikacyjne
364
Urządzenia informacji podróżnych
365
Urządzenia transmisyjne danych
366
Kable lokalne
367
Urządzenia telewizji przemysłowej
368
Pozostałe urządzenia łączności
369
Urządzenia zasilające łączności
3. Utrzymanie urządzeń i maszyn technicznych
376
Maszyny, urządzenia, przyrządy pomiarowe do obsługi urządzeń SRK
377
Maszyny, urządzenia, przyrządy pomiarowe do obsługi urządzeń łączności
378
Specjalistyczne zestawy przyrządów pomiarowych
379
Wagony pomiarowe
4. Utrzymanie pojazdów szynowych
555
Pojazdy szynowe z napędem silnikowym
556
Pojazdy szynowe bez napędu silnikowego

III. Koszty pozostałe
1. Inne koszty
554
Wagony techniczno - gospodarcze
557
Eksploatacja pojazdów transportu drogowego
558
Utrzymanie i naprawy pojazdów transportu drogowego
559
Inne koszty gospodarki samochodowej
567
Opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego
2. Koszty wydziałowe
301-305
Koszty administracyjne
306-312
Koszty ogólnoprodukcyjne
319-322
Koszty magazynowania materiałów

         Koszty wspólne rozlicza się następująco:
·     koszty urządzeń stacji rozrządowych zautomatyzowanych - Oddział Automatyki zalicza do tych linii, do których zostały zakwalifikowane tory stacji rozrządowych (zgodnie z Instrukcją D - 29).
·     koszty utrzymania urządzeń łączności na posterunkach ruchu ustala się następująco:
-     należy określić rodzaj tych urządzeń występujących na badanej linii lub odcinku;
-     ustalić koszt poszczególnych jednostek technicznych (z tytułu amortyzacji
i utrzymania) w rozbiciu na koszt jednostkowy, dzieląc sumę kosztów danej grupy urządzeń w jednostce worg przez liczbę odpowiadających im jednostek technicznych w worg;
-     średni koszt jednostki technicznej zróżnicowany jak wyżej, należy pomnożyć przez liczbę jednostek technicznych ustalanych na linii w danej grupie urządzeń;
·     koszty utrzymania urządzeń i maszyn technicznych przypadające na linię należy obliczyć według udziałów kosztów utrzymania i napraw urządzeń SRK i łączności linii w analogicznych kosztach jednostki worg;
·     koszty utrzymania i napraw wagonów pomiarowych rozlicza się proporcjonalnie do czasu pracy przypadającego na linię.

         Obliczone koszty bezpośrednie i wspólne linii dotyczące utrzymania
i napraw urządzeń SRK i łączności, z wyjątkiem amortyzacji, dzieli się na ruch pasażerski i towarowy proporcjonalnie do liczby wykonanych pociągo - km na linii. Koszty amortyzacji dzieli się proporcjonalnie do liczby wykonanych pociągo - godz. na linii. Pozostałe koszty (poza w/w) dzieli się proporcjonalnie do liczby pociągo - km wykonanych na linii.
         Wielkość mierników będących kryteriami podziału kosztów, podaje ROS.