poniedziałek, 11 czerwca 2018

Oszacowanie kosztów podstawowych elementów infrastruktury transportu kolejowego


Koszty wydziałowe, koszty pośrednie, koszty kierowania ruchem (inżynieria ruchu) oraz koszty zarządu, które są kosztami wspólnymi linii zostały na szczeblu DG PKP rozliczone na linie narzutem do kosztów bezpośrednich linii. Wielkości liczbowe ujęte w tablicy 3.1. są wynikiem takiego sposobu liczenia kosztów pośrednich dla linii.
W uprzednio podanej metodzie (punkt 2) zaproponowano, aby narzutem rozliczać  tylko koszty pozostałe, tj. koszty wydziałowe oraz inne pozostałe. Koszty pośrednie linii, tj. koszty wspólne (w tym koszty kierowania ruchem) należy rozliczać odpowiednimi kluczami podziałowymi (podanymi w opisanej metodzie).
W tablicy 3.2. zestawiono koszty utrzymania i eksploatacji dla kilku wybranych linii kolejowych. Średni koszt 1 km linii wynosił w 1996 roku 122,2 tys. zł. Charakterystyczna jest znaczna rozpiętość kosztów poszczególnych linii w stosunku do wielkości średniej. Linie o pierwszorzędnym znaczeniu (linia 138) mają relatywnie wyższe koszty utrzymania i eksploatacji w porównaniu z liniami o znaczeniu miejscowym (linia 036). Na zróżnicowanie kosztów linii wpłynęły również naprawy główne, które były ewidencjonowane w kosztach utrzymania. Od 1997 roku naprawy główne  zostały zakwalifikowane jako inwestycje ulepszające. 
W tablicy 3.3. podano przykładowo nakłady inwestycyjne na modernizację na wybranych liniach kolejowych. Linie z literą E mają znaczenie międzynarodowe. Wielkość nakładów inwestycyjnych jest znacznie zróżnicowana, co wynika z długości poszczególnych linii i z założeń w zakresie modernizacji (zmiany potencjału przewozów, przystosowanie linii do podwyższonych prędkości, zmiany ciężaru pociągów, natężenia ruchu itd.).


Zestawienie pozycji kosztów bezpośrednich wspólnych i pozostałych

kod pozycji kosztów
nazwa pozycji kosztów

I. Koszty bezpośrednie linii

1. Utrzymanie linii kolejowych i obiektów
230
Podtorze
231
Tory
232
Rozjazdy
233
Inżynieryjne budowle kolejowe masywne
234
Inżynieryjne budowle kolejowe stalowe
235
Przepusty
236
Mury oporowe
237
Przejazdy
238
Rampy
239
Perony
240
Place naładunkowe i wyładunkowe
241
Sygnały i znaki drogowe
242
Inne budowle
2. Inne koszty linii
265
Grupy projektowe
266
Badania defektoskopowe szyn
267
Badania geometryczne toru
269
Zadrzewienie, zakrzewienie i żywopłoty
270
Leśne pasy przeciwpożarowe
271
Spawalnictwo nawierzchni kolejowej
272
Geodezja
549
Akcja odśnieżna
3. Utrzymanie budynków przy liniach
575
Nastawnie
577
Inne budynki przy linii kolejowej
587
Budynki automatyki i łączności
588
Budynki energetyki

II. Koszty wspólne

1. Utrzymanie maszyn i urządzeń torowych
250
Podbijarki do podkładów
251
Podbijarki do rozjazdów
252
Czyszczarki tłucznia
253
Zakrętarki wielowrzecionowe samojezdne
254
Profilarki tłucznia
255
Stabilizatory dynamiczne
256
Zgrzewarki do szyn
257
Wymieniarki podkładów
258
Żurawie szynowe
259
Dźwigi szynowe
260
Pługi odśnieżne
261
Defektoskopy
262
Wagony pomiarowe
2. Utrzymanie pojazdów szynowych
555
Pojazdy szynowe z napędem silnikowym
556
Pojazdy szynowe bez napędu silnikowego

III. Koszty pozostałe

1. Inne koszty pozostałe
264
Utrzymanie innych maszyn i urządzeń
551
Usuwanie skutków skażenia środowiska naturalnego oraz koszty jego zanieczyszczeń
553
Nadzór liniowy
554
Wagony techniczno - gospodarcze
557
Eksploatacja pojazdów transportu drogowego
558
Utrzymanie i naprawy pojazdów transportu drogowego
559
Inne koszty gospodarki samochodowej
567
Opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego

2. Koszty wydziałowe
201 - 205
Koszty administracji
206 - 212
Koszty ogólnoprodukcyjne
219 - 222
Koszty magazynowania materiałów

         Koszty „podatki od nieruchomości” i „opłaty gruntowe” rejestrowane
w kosztach wydziałowych, związane z linią powinny być zaliczone do kosztów bezpośrednich.
         Koszty wspólne maszyn i urządzeń rozlicza się na linię proporcjonalnie do czasu pracy tych maszyn na danej linii.
Koszty wspólne pojazdów szynowych oraz wagonów pomiarowych
i defektoskopowych rozlicza się na badany odcinek analogicznie jak koszty maszyn.
Koszty pozostałe dróg kolejowych dla linii ustala się według zasad wcześniej podanych.
Dla pogłębienia metody kalkulacji kosztów na linie podaje się poniżej klucze podziałowe kosztów na ruch pasażerski i towarowy.
Podział kosztów dróg kolejowych na ruch pasażerski i towarowy
Grupa ko­sztów wg „Zes­ta­wienia ..”

Rodzaj budowli

Rodzaj kosztów

Rodzaj miernika
1.  
1.  
1.  
1.  
I. Koszty bezpośrednie
I.1.
Podtorze
utrzymanie


Tory

brutto tkm

Rozjazdy


I.1.
Inżynieryjne budowle masywne
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Inżynieryjne budowle stalowe
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Przepusty
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Mury oporowe
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Przejazdy
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Sygnały i znaki drogowe
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Inne budowle
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km
I.2.
Inne koszty linii
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km
I.3.
Nastawnie
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Inne budynki przy linii kolejowej
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Budynki automatyki i łączności
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km

Budynki energetyki
utrzymanie (bez amor­tyzacji)
poc-km
I.1.
Perony
utrzymanie z amortyzacją
100% ruch pasaż.
I.3.
Rampy
utrzymanie z amortyzacją
100% ruch towar.

Place naładunkowe i wyładunkowe
utrzymanie z amortyzacją
100% ruch towar.
I.1.
Tory
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Rozjazdy
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Inżynieryjne budowle masywne
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Inżynieryjne budowle stalowe
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Przepusty
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Mury oporowe
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Przejazdy
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

I.3.
Nastawnie
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Inne budynki przy linii kolejowej
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Budynki automatyki i łączności
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)

Budynki energetyki
amortyzacja
poc-godz.
(bez postojów)
II. Koszty wspólne rozlicza się do bruttotkm

III. Koszty pozostałe rozlicza się do udziału kosztów bezpośrednich i wspólnych ruchu pasażerskiego i towarowego w ich kosztach razem dla linii