środa, 16 maja 2018

Kredyty udzielone przez oddział banku X osobom fizycznym według klas ryzyka


Największy udział w łącznym wolumenie kredytów mają kredyty udzielone podmio­tom gospodarczym. Ich wielkość rośnie z roku na rok i osiąga prawie połowę łącz­nej kwoty udzielonych kredytów. Dużą rolę w całej akcji kredytowej odgrywają także kre­dyty udzielone osobom fizycznym. Ich wielkość także rośnie z roku na rok, a w 2002 r. osiąga 38,2% łącznej kwoty udzielonych kredytów.

Tabela 3

Kredyty udzielone przez oddział banku X osobom fizycznym
w latach 2000 – 2002 według klas ryzykaKredyty normalne
Kredyty poniżej standardu
Kredyty wątpliwe
Kredyty stracone
W mln zł
Struk­tura
Dyna­mika
W mln zł
Struk­tura
Dyna­mika
W mln zł
Struk­tura
Dyna­mika
W mln zł
Struk­tura
Dyna­mika
2000
112 013,3
68,9%
100%
29 112,4
17,9%
100%
13 626,5
8,4%
100%
7 786,5
4,8%
100%
2001
153 152,1
77,3%
136,7%
31 362,8
15,8%
107,7%
9 418,2
4,8%
69,1%
4 219,2
2,1%
54,2%
2002
198 534,2
78,3%
177,2%
34 823,7
13,7%
119,6%
11 538,6
4,5%
84,7%
8 862,1
3,5%
113,8%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych badanego oddziału banku X


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych badanego oddziału banku X

            Kredyty normalne udzielone osobom fizycznym rosną z roku na rok. W 2001 r. ich wielkość wzrosła o 36,7%, natomiast w 2002 r. o 77,2%. Kredyty poniżej standardu
w 2001 r. wzrosły o 7,7%, a w 2002 r. o 19,6%. Wielkość kredytów wątpliwych maleje
w 2001 r. o 30,9%, a w 2002 r. o 15,3%. Również kredyty stracone maleją w 2001 r.
o 45,8%, natomiast w roku 2002 wzrosły o 13,8% w stosunku do roku 2000.
 

Tabela 4

Kredyty udzielone przez oddział banku X podmiotom gospodarczym
w latach 2000 – 2002 według klas ryzykaKredyty normalne
Kredyty poniżej standardu
Kredyty wątpliwe
Kredyty stracone
W mln zł
Struk­tura
Dyna­mika
W mln zł
Struk­tura
Dyna­mika
W mln zł
Struk­tura
Dyna­mika
W mln zł
Struk­tura
Dyna­mika
2000
152 362,1
61,9%
100%
43 414,5
17,6%
100%
34 168,7
13,9%
100%
16 318,2
6,6%
100%
2001
193 524,8
68,3%
127%
48 187,6
17,0%
111%
28 515,0
10,1%
83,4%
13 134,3
4,6%
80,5%
2002
204 827,2
67,8%
134,4%
51 003,2
16,9%
117,5%
23 928,9
7,9%
70,0%
22 356,5
7,4%
137%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych badanego oddziału banku X


Kredyty normalne udzielone podmiotom gospodarczym w 2001 r. wzrosły o 27%, natomiast w 2002 r. o 34,4%. Kredyty poniżej standardu również rosną z roku na rok.
W 2001 r. wzrosły o 11%, a w 2002 r. o 17,5%. Natomiast wielkość kredytów wątpliwych zmalała w 2001 r. o 16,6%, a w 2002 r. o 30%. Wielkość kredytów straconych udzielanych podmiotom gospodarczym zmalała w 2001 r. o 19,5%, ale już w roku 2002 ich wielkość wzrosła o 37%.

            Kredyty udzielone osobom fizycznym obarczone są mniejszym ryzykiem, aniżeli kredyty udzielone podmiotom gospodarczym. W łącznej kwocie kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym występuje większy udział kredytów straconych, wątpliwych
i poniżej standardu, niż w kredytach udzielonych osobom fizycznym. Odsetek kredytów straconych udzielonych podmiotom gospodarczym jest wysoki, ale nie przekracza 10% łącznej sumy kredytów udzielonych przez oddział banku X, więc ich wielkość nie jest alarmująca.