czwartek, 20 grudnia 2018

Koszty energetyki


Zestawienie pozycji kosztów bezpośrednich, wspólnych i pozostałych

Kod pozycji kosztów

  Nazwa pozycji kosztów

I. Koszty bezpośrednie linii
1. Koszty energetyki
a) utrzymanie sieci trakcyjnej i energetycznej
430
Sieć trakcyjna
431
Elektrotrakcyjne linie napowietrzne
432
Elektrotrakcyjne linie kablowe
433
Elektroenergetyczne linie napowietrzne
434
Elektroenergetyczne linie kablowe
b) utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych i zasilania elektrotrakcyjnego
440
Urządzenia podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych
441
Urządzenia zdalnego sterowania zasilania urządzeń elektrotechnicznych
442
Urządzenia elektroenergetyczne zasilające
443
Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
444
Instalacje i urządzenia elektryczne

2. Inne koszty linii
549
Akcja odśnieżna
II. Koszty wspólne
1. Koszty utrzymania pociągów sieciowych i urządzeń zaplecza technicznego
445
Pociągi sieciowe tradycyjne i SP oraz wagony
446
Lekkie pociągi sieciowe i wózki motorowe
450
Utrzymanie urządzeń i maszyn zaplecza technicznego
III. Koszty pozostałe
1. Inne koszty
553
Nadzór liniowy
554
Wagony techniczno - gospodarcze
557
Eksploatacja pojazdów transportu drogowego
558
Utrzymanie i naprawy pojazdów transportu drogowego
559
Inne koszty gospodarki samochodowej
2. Koszty wydziałowe
401 - 405
Koszty administracyjne
406 - 412
Koszty ogólnoprodukcyjne
419 - 422
Koszty magazynowania materiałów


         Koszty wspólne rozlicza się jak poniżej:
·     koszty utrzymania pociągów sieciowych i wózków motorowych oblicza się dzieląc sumę kosztów tych pozycji przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych w Oddziale Energetyki i mnożąc przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych linii.
·     koszty utrzymania urządzeń i maszyn zaplecza technicznego rozlicza się według udziału kosztów bezpośrednich i wspólnych przypadających na linię
w analogicznych kosztach Oddziału.


Grupa ko­sz­tów wg „Zes­tawie­nia..”
Rodzaj urządzeń
Rodzaj kosztów
Rodzaj miernika
I.1
Sieć trakcyjna
utrzymanie (bez amortyzacji)
poc-km tr. elektr.

Elektrotrakcyjne linie napowietrzne i kablowe
-”-
-”-

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe
-”-
poc-km

Urządzenia podstacji trakcyjnych
i kabin sekcyjnych
-”-
poc-km tr. elektr.

Urządzenia zdalnego sterowania zasilaniem urządzeń elektrotrakcyjnych
-”-
poc-km tr. elektr.

Urządzenia energetyczne zasilające
-”-
poc-km

Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
-”-
poc-km

Instalacje i urządzenia elektryczne
-”-
poc-km

Sieć trakcyjna, linie i urządzenia elektrotrakcyjne
amortyzacja
poc-km tr. elektr.

Linie i urządzenia elektroenergetyczne
amortyzacja
poc-godz.

Pozostałe urządzenia
amortyzacja
poc-godz.
I.2
Akcja odśnieżna
-
poc-km
II
Koszty wspólne rozlicza się do poc-km energetyki


III
Koszty pozostałe rozlicza się do udziału kosztów bezpośrednich
i wspólnych ruchu pasażerskiego
i towarowego w ich kosztach razem dla linii


czwartek, 15 listopada 2018

Biznes Plan „TEES-x” sp. z o.o.


 Spis treści


1. Firma i jej cel
·     prezentacja firmy
·     cel
·     okres
·     produkt
·     kadra
·     organizacja
2. Profil i zakres działania firmy „TEES-x”
3. Projekt przedsięwzięcia
4. Założenia planu strategicznego
·     analiza otoczenia
·     analiza firmy
·     plan strategiczny-dlugookresowy
-strategia przywództwa pod względem kosztów
-strategia rozwoju produktu
5. Plany szczegółowe
·     plan marketingowy
·     plan organizacyjny
·     plan finansowy

Załączniki
·     schemat organizacyjny „TEES-x” sp. z o.o.   rysunek 1
·     bilans początkowy „TEES-x”                         tabela 1
·     struktura kosztów                                           tabela 2
·     rachunek wyników                                         tabela 3
·     warianty cen                                                   tabela 4 ----------------

Firma   ”TEES-x” planuje przeprowadzenie strategii ekspansji rynku z racji silnych ataków konkurencyjnych i duzej atrakcyjnosci rynku . Strategia ta ma na celu: rozbudowe pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. W tym celu konieczne jest: usprawnienie technologii, wprowadzenie badan rozwojowych a takze podejmowanie  działan promocyjno-reklamowych sprzyjających umocnieniu przewagi konkurencyjnej. Strategia ta determinuje kierunki dlugookresowego rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacje zysku w dluzszym okresie. Strategia ekspansji realizowana bedzie poprzez przejecie dominujacej pozycji pod wzgledem kosztów calkowitych i wysokiej jakosci.
Firma nasza, stając się przywódcą pod wzgledem kosztów i jakosci moze osiągnąc znaczne rezultaty w branzy która determinowana jest przede wszystkim przez koszty i jakosc. Chociaz koszty i jakosc mogą byc glównym źródlem przewagi konkurencyjnej „TEES-x” powodzenie calej strategii musi opierac się równiez na odpowiednio dobranej do podjetych działan promocji i reklamie. Strategia ekspansji rynku realizowana bedzie w czterech wymiarach: produktu, ceny, dystrybucji i promocji.
W sferze produktu działania  „TEES-x” beda polegac na doprowadzeniu  do usprawnienia wytwarzanego produktu „X” w celu zwiekszenia jego użytecznosci czyli wartosci dla nabywcy. Podjęte zostaną tez działania w sferze badania i rozwoju technologii celem których będzie doprowadzenie do osiągnięcia jakości produktu „X” na poziomie wyzszym  od poziomu jakosciowego konkurencyjnych firm. Firma planuje produkcje produktu „X” o podniesionej do 850 punktów jakości (czyli zwiększenie dotychczasowej jakości o 350 pkt)
Strategia w dziedzinie cen zakłada określenie ceny na poziomie zaspokajającym poniesione koszty jednakże konkurencyjnym w stosunku do konkurencji.
Najistotniejszym  czynnikiem decydującym o cenie produktu „X” są koszty jego wytworzenia. Firma planuje ustalenie ceny na poziomie 9 złotych za sztukę produkowanego wyrobu. Cena ta ( przy tak wysokim poziomie jakości) w pełni zwraca koszty produkcji i jest cena w pełni konkurencyjna w porównaniu do cen produktów konkurencyjnych. Istotnym jest tu również fakt, iż cena na poziomie 9 zł daje firmie bardzo dobry wskaznik cenowego indeksu rynkowego. Warianty cen przedstawia tabela 4.
Strategia w dziedzinie dystrybucji będzie kontynuacją strategii prowadzonej dotychczas.
„TEES-x” korzystać będzie z dotychczasowych kanałów dystrybucji czyli bezposrednio do sieci handlu detalicznego.
Firma planuje doprowadzic w bieżącym roku efektowną kampanie reklamowo-promocyjną. Oparta ona zostanie na przeprowadzonych przez „TEES-x” pracach badawczo-rozwojowych których celem będzie unowoczesnienie produktu „X” oraz zmniejszenie kosztów wytworzenia co powinno wpłynac na obnizenie kosztów produktu. Glównym źródlem aktywizacji sprzedazy bedzie stanowić reklama telewizyjna na która „TEES-x” ma zamiar przeznaczyc 500 zlotych kwartalnie przez okres czterech kwartalów oraz reklama radiowa na która zostanie przeznaczona kwartalnie kwota 400 zlotych również przez okres czterech kwartalów. Działania te mają na celu zwiększenie indeksu rynkowego o około 165 %.

Plan organizacyjny
Firma planuje w pierwszej kolejnosci podjąć działania zmierzające do zwiększenia produkcji (posiadajac możliwości produkcyjne 2000-2500 sztuk wyrobów na kwartał) z dotychczasowych 500 sztuk wyrobów „X” do 1500 sztuk. Działania te maja na celu dostosowanie maszyn i urządzeń oraz rozkładu pracy miedzy pracowników oraz (ewentualnie) zorganizowanie dodatkowych czynników produkcji.
Kolejnym zadaniem w harmonogramie działań odpowiadającym planowi marketingowemu będzie stworzenie (od podstaw) komórki badawczo-rozwojowej której celem będzie wypracowanie nowych technik produkcji,  poszukiwanie rozwiazań polepszających jakość produkowanych wyrobów, oraz zmniejszenie kosztu produkcji.
Wprowadzenie do produkcji wyrobów o zwiększonej jakości. Przewiduje się iż ostateczna jakość wyroby „X” będzie utrzymana na poziomie 850 punktów. Proces zwiększania jakości odbywać się będzie w dwóch (ze względu na brak posiadanych środków) etapach. Etap pierwszy polegaćdzie na zwiększeniu jakości do wysokości 600 punktów. Po wprowadzeniu pierwszego etapu, gdy firma uzyska wymagana płynność finansowa wprowadzony zostanie etap drugi, który ma na celu zwiększenie jakości do wartości docelowej czyli 850 punktów.
Kampania promocyjno-reklamowa prowadzona będzie wraz z przedstawionymi wyżej działaniami i będzie miala na celu informowanie potencjalnych nabywców o pozytywnych efektach prac firmy „TEES-x”, o wyrobie „X” oraz będzie miała na celu stwarzanie pozytywnego wizerunku firmy.

Plan finansowy
Plan finansowy jest ściśle skolerowany z założeniami planu marketingowego i stanowi jego uzupełnienie. Kapitały własne stanowią kwotę 10500 zł co stanowi 91,4% posiadanego kapitału.  Pozostale 8,6% w kwocie 10000 zł pochodzi z zaciągniętego kredytu bankowego. W myśl formułowanych działań marketingowych mających na celu realizacje celu głównego firmy (zwiększenie udziału firmy w sprzedaży produktu „X”) zostaną podjęte działania finansowe odpowiadające odpowiednim działaniom i fazom strategii marketingowej firmy. ”TEES-x” planuje, realizując podjęty plan zwiększenia jakości i użyteczności produktu, przeznaczyć znaczne środki na podniesienie jakości. Podniesienie jakosci jest najkosztowniejszym przedsięwzięciem firmy i firma nie może podjąć się tego procesu bez pomocy finansowej (w postaci kredytu) ze strony banku.
Szczegółowe zestawienie struktury kosztów przedstawi tabela 2. Rachunek wyników przedstawia tabela 3.