czwartek, 5 października 2017

Zestawienie przychodów i kosztów w firmie


Poniższy podrozdział przedstawia analizę porównawczą przychodów oraz  kosztów uzyskania przychodu w badanej firmie w latach 2008-2010.

Wykres nr 1 Porównanie przychodów i kosztów  firmy DOMSTYLE w latach  2008-2010          

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE

               Dane zawarte w wykresie przedstawiają lata 2008-2010 firmy DOMSTYLE.

Z wykresu wynika, iż największe przychody firma osiągnęła w roku 2009. Przychody te są wyższe o około 5,78%  od roku 2008. Jest to wynikiem pozyskania nowych kontrahentów, podpisaniem nowych umów. Z kolei rok 2010 był w badanym okresie najmniej korzystniejszym okresem i osiągnięto najmniejszy przychód w firmie. Przychód ten zmniejszył się o około 17% od przychodu w roku 2009. Do sytuacji tej przyczynił się światowy kryzys finansowy. Firmy, szkoły i prywatni użytkownicy z braku środków dokonywali mniejszych zakupów. Koszty firmy DOMSTYLE rozkładają się współmiernie do osiągniętego przychodu tzn. w roku 2009 były największe natomiast najmniejsze były w roku 2010.

               Rok 2011 dla firmy DOMSTYLE budzi nowe nadzieje ponieważ firma postawiła na rynki zbytu na terenie Czech, Słowacji oraz Niemiec. Zostały podpisane z kilkoma nowymi kontrahentami z tamtych terenów umowy przedwstępne. Zwiększenie produkcji przyczyni się do wzrostu zatrudnienia pracowników w firmie DOMSTYLE.


Wykres nr 2  Dochody  firmy DOMSTYLE w latach  2008-2010

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE
 

            Ustalenie dochodu w badanych latach pokazało, iż najkorzystniejszy dla firmy był rok 2009. W roku tym dochody firmy osiągnęły wielkość 61 252,00 zł i wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 6 878,00 zł tj. o około 12,6 %, oraz o 24 878,00 zł w porównaniu do 2010r. Dochód w roku 2010  jest najniższy z badanego okresu i wynosi 36 373,00 zł. Różnica między 2008 rokiem wyniosła 18 000,00 zł. Na wielkość dochodu firmy w roku 2009 wpływ miało duże zapotrzebowanie rynku na oferowany asortyment. W strukturze sprzedaży odnotowano wzrost sprzedaży hurtowej odbywającej się poprzez pozyskiwanie coraz to większej liczby nowych kontrahentów. Dodatkowo w segmencie zamówień dużą rolę odegrały  przetargi krajowe, co stanowi około 23% ogólnego przychodu firmy. Rok 2008 dla firmy był rokiem słabszym ze względu na to, iż firma wkraczała w strukturę przetargów publicznych, oraz inwestowała w nowy lepszy park maszynowy co miało umożliwić i doprowadzić do wyższych dochodów firmy. Zostało to odczuwalne w dochodach firmy przedstawionych na koniec roku 2009. W roku 2010 przychody firmy DOMSTYLE nie osiągnęły zamierzonych wyników czyli przewidywanego dochodu, który miał wzrosnąć o około 13,5% więcej niż w roku 2009. Dodatkowo DOMSTYLE w 2010 odczuwała obserwowane spowolnienie gospodarcze oraz mniejsze zainteresowanie konsumenckie, co przełożyło się ujemnie na wysokość przychodów ze sprzedaży. Jednakże rok 2011  daje nowe perspektywy dla dalszego rozwoju działalności firmy.


Tabela nr 7  Struktura przychodów ze sprzedaży produkowanego asortymentu firmy

 
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
Sprzedaż  hurtowa
287 350,00
77,5
285 576,00
72,79
257 021,00
79
Sprzedaż zlecona
83 579,00
22,5
67 306,00
17,15
23 215,00
7,15
Przetargi krajowe
0,00
0
39 493,00
10,06
44 987,00
13,85
Razem przychody ze sprzedaży
370 929,00
100
392 375,00
100
325 223,00
100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE
 
             Największą formą sprzedaży jest sprzedaż hurtowa, która osiągnęła poziom powyżej 72%  wszystkich przychodów ze sprzedaży w badanych latach. Sprzedaż  hurtowa to sprzedaż towaru do dalszej odsprzedaży m.in. hurtowniom meblarskim, sklepom meblowym oraz centrum sieci sklepów meblowych. Drugą pod względem udziałów w sprzedaży jest sprzedaż zlecona i tak w roku 2008 osiągnęła 22,5% w stosunku do całego przychodu, natomiast w roku 2009 spadła o 5,35% w odniesieniu do roku 2008. Rok 2010 ogólnie był słabym rokiem spowodowane to było recesją gospodarczą, ale poczynione inwestycje w roku 2008 w dziedzinie przetargów krajowych zaowocowały w roku 2009 ponieważ ich udział w sprzedaży towarów to 10,06% a w roku 2010 wzrosła liczba zamówień publicznych o 3,79% w stosunku do roku 2009. Firma DOMSTYLE w roku 2011 postawiła na poszerzenie sprzedaży w tych trzech segmentach poprzez umocnienie więzi z obecnymi kontrahentami jak również pozyskiwanie nowych. W roku 2011 zostanie dodany kolejny segment sprzedaży tj. sprzedaż  zagraniczna.