czwartek, 8 czerwca 2017

Cel ustalania wyniku finansowego


Cel ustalania wyniku finansowego nie ogranicza się do określenia czy przedsiębiorstwo osiągnęło zysk czy też doznało straty. Podczas sporządzania wyniku finansowego, a także po uzyskaniu efektu końcowego możemy się wiele dowiedzieć i wiele zaobserwować .

Wynik finansowy bowiem:
 • informuje w sposób syntetyczny o finansowym rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 •  jest efektem decyzji ekonomicznych podejmowanych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przez przedsiębiorstwo
 • służy jako baza przy podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania,
 • jest powszechnie uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa,
 • podlega weryfikacji sprawdzającej rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń liczbowych
 •  pokazuje w jakiej sumarycznej wysokości kształtowały się przychody i koszty w minionym okresie
 • pokazuje jakie wyniki zostały osiągnięte podczas normalnej działalności gospodarczej, a jakie w wyniku operacji nadzwyczajnych
 • (zysk) jest składnikiem formuł służących do obliczania efektywności gospodarowania,
 •  jest wielkością ustalaną w rachunku strat i zysków,
 • informuje o realizacji bezpośredniego celu działalności przedsiębiorstwa
 • tzn.  o ilości i jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, o tym czy istnieje odpowiednie zapotrzebowanie na wyroby i usługi oraz czy
 • znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa środki produkcji są wykorzystywane racjonalnie i efektywnie,
 • (zysk) jest głównym źródłem finansowania rozwoju i modernizację przedsiębiorstwa,
 • (zysk) jest źródłem tworzenia funduszy specjalnych dla przedsiębiorstwa i załogi,
 • (zysk) jest źródłem finansowania zadań ogólnospołecznych (oświata, ochrona zdrowia, ochrona środowiska),
 • (zysk) jest traktowany jako pieniężny odpowiednik wartości wytworzonego i zrealizowanego produktu czystego,
 • (zysk) jest bodźcem materialnego zainteresowania,
 • (zysk) odzwierciedla efekty w sferze produkcji, jak również w sferze obrotu
 • ma charakter wynikowy,
 • podlega statystyce państwowej.

  Wynik finansowy jest odbiciem zmian w :
Þ  rozmiarach produkcji, obrotu,
Þ  poziomie kosztów własnych,
Þ  strukturze asortymentowej,
Þ  jakości produkcji,
Þ  stopniu realizacji sprzedaży,
Þ  poziomie cen.

 Już na pierwszy rzut oka staje się jasne, jak ważnych informacji dostarcza rachunek strat i zysków adresatom zamknięcia rocznego. Dlatego jest on, według prawa gospodarczego, stałym elementem zamknięcia rocznego, z którego nie można zrezygnować.