środa, 6 grudnia 2017

Analiza cyklu koniunkturalnego według szkoły austriackiej w teorii i praktyce


Zakończenie pracy magisterskiej

W Polsce, po roku 1989, zapoczątkowane zostały zmiany, mające na celu powrót do normalnego systemu rynkowego, z powodzeniem stosowanego we wszystkich cywilizowanych krajach. Nieodłącznymi elementami składowymi wolnorynkowej gospodarki są czynniki wywołujące powstawanie dysproporcji wskaźników makroekonomicznych, zarówno w sferze realnej jak i regulacyjnej.
Na podstawie omówionej teorii, autor wykazał, że ze zmian wielkości produkcji można wyodrębnić wahania wokół lini potencjalnego trendu, które pozwalają się opisać i analizować.
Opisana w trzecim rozdziale interpretacja przyczyn i przebiegu wahań produkcji, wydaje się mieć charakter uniwersalny. W świetle tej teorii, zmiany cech cyklu koniunkturalnego, jakie dokonały się w okresie ostatnich dziesięcioleci, wynikaj ą z podejmowania przez banki centralne bardziej przewidywalnych, łagodniejszych decyzji monetarnych.
Można uznać, że działania podjęte przez Balcerowicza i jego kontynuatorów, mające na celu powrót do gospodarki rynkowej, były zgodne z tą cześci teorii szkoły austriackiej, która pozostała aktualna. W oparciu o posiadaną wiedzę ekonomiczną i pozytywną ocenę reform polityki pieniężnej, prowadzonych w Polsce w ramach tzw. planu Balcerowicza i późniejszej polityki monetarnej, należy odrzucić postulowane przez przedstawicieli szkoły austriackiej zmiany w zakresie polityki pieniężnej. Spełnienie postulatów „Austriaków” wydaj ą się nierealne i byłoby bardzo niekorzystne, nie tylko dla gospodarki, ale również dla prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Gdyby decydenci postanowili przywrócić 100% rezerwę obowiązkową, zlikiwidować bank cetralny lub ponownie wprowadzić standard złota, należałoby spodziewać się spadku wiarygodności Polski, co znacznie utrudniłoby integracj ę ze strefą europejskiej waluty. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że z punktu widzenia ładu monetarnego, współcześnie akceptowanego zarówno w praktyce krajów OECD, jak i w teorii, postulaty szkoły austriackiej są już obecnie zupełnie nieaktualne. Pomimo to należy zauważyć, że przedstawiciele szkoły austriackiej stworzyli podwaliny współczesnej polityki gospodarczej, zwłaszcza monetarnej.
Pomimo trudności pojawiaj ących się podczas oceny gospodarki w okresie transformacji ustrojowej, dokonano wstępnej analizy cyklu koniunkturalnego w Polsce, który miał miejsce w latach 1994-2002. Należy uznać, iż dane empiryczne, jakimi dysponował autor, potwierdzają „austriackie” wyjaśnienie cykliczności gospodarki. Niestety, do pełnej weryfikacji teorii prezentowanej przez przedstawicieli szkoły psychologicznej, brakuje oszacowania zależności pomiędzy podażą pieniądza a preferencję czasową, zmianą struktury produkcji dóbr kapitałowych i konsumpcyjnych oraz efektami Cantillona.
Autor, na podstawie zaprezentowanej teorii i przeprowadzonej analizy cyklu, skłonny jest zaakceptować austriacką metodologię i metodykę badania cykli koniunkturalnych, uznaj ąc jednak, że na sferę realną gospodarki najprawdopodobniej znaczący wpływ, obok polityki monetarnej, ma również polityka fiskalna i szoki popytowe - negatywne (np. spadek eksportu dóbr do Rosji w roku 1997) i pozytywne (np. wzrost gospodarczy wynikający ze zwiększonego popytu przedakcesyjnego w roku 2003).
Podjęta przez autora próba analizy cyklu koniunkturalnego w ujęciu szkoły austriackiej jest o tyle nowatorska i unikalna, że szkoła ta znajduje się poza głównym nurtem ekonomii, i jej założenia teoretyczne praktycznie nie są poddawane weryfikacji empirycznej przez polskich ekonomistów.

czwartek, 5 października 2017

Zestawienie przychodów i kosztów w firmie


Poniższy podrozdział przedstawia analizę porównawczą przychodów oraz  kosztów uzyskania przychodu w badanej firmie w latach 2008-2010.

Wykres nr 1 Porównanie przychodów i kosztów  firmy DOMSTYLE w latach  2008-2010          

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE

               Dane zawarte w wykresie przedstawiają lata 2008-2010 firmy DOMSTYLE.

Z wykresu wynika, iż największe przychody firma osiągnęła w roku 2009. Przychody te są wyższe o około 5,78%  od roku 2008. Jest to wynikiem pozyskania nowych kontrahentów, podpisaniem nowych umów. Z kolei rok 2010 był w badanym okresie najmniej korzystniejszym okresem i osiągnięto najmniejszy przychód w firmie. Przychód ten zmniejszył się o około 17% od przychodu w roku 2009. Do sytuacji tej przyczynił się światowy kryzys finansowy. Firmy, szkoły i prywatni użytkownicy z braku środków dokonywali mniejszych zakupów. Koszty firmy DOMSTYLE rozkładają się współmiernie do osiągniętego przychodu tzn. w roku 2009 były największe natomiast najmniejsze były w roku 2010.

               Rok 2011 dla firmy DOMSTYLE budzi nowe nadzieje ponieważ firma postawiła na rynki zbytu na terenie Czech, Słowacji oraz Niemiec. Zostały podpisane z kilkoma nowymi kontrahentami z tamtych terenów umowy przedwstępne. Zwiększenie produkcji przyczyni się do wzrostu zatrudnienia pracowników w firmie DOMSTYLE.


Wykres nr 2  Dochody  firmy DOMSTYLE w latach  2008-2010

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE
 

            Ustalenie dochodu w badanych latach pokazało, iż najkorzystniejszy dla firmy był rok 2009. W roku tym dochody firmy osiągnęły wielkość 61 252,00 zł i wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 6 878,00 zł tj. o około 12,6 %, oraz o 24 878,00 zł w porównaniu do 2010r. Dochód w roku 2010  jest najniższy z badanego okresu i wynosi 36 373,00 zł. Różnica między 2008 rokiem wyniosła 18 000,00 zł. Na wielkość dochodu firmy w roku 2009 wpływ miało duże zapotrzebowanie rynku na oferowany asortyment. W strukturze sprzedaży odnotowano wzrost sprzedaży hurtowej odbywającej się poprzez pozyskiwanie coraz to większej liczby nowych kontrahentów. Dodatkowo w segmencie zamówień dużą rolę odegrały  przetargi krajowe, co stanowi około 23% ogólnego przychodu firmy. Rok 2008 dla firmy był rokiem słabszym ze względu na to, iż firma wkraczała w strukturę przetargów publicznych, oraz inwestowała w nowy lepszy park maszynowy co miało umożliwić i doprowadzić do wyższych dochodów firmy. Zostało to odczuwalne w dochodach firmy przedstawionych na koniec roku 2009. W roku 2010 przychody firmy DOMSTYLE nie osiągnęły zamierzonych wyników czyli przewidywanego dochodu, który miał wzrosnąć o około 13,5% więcej niż w roku 2009. Dodatkowo DOMSTYLE w 2010 odczuwała obserwowane spowolnienie gospodarcze oraz mniejsze zainteresowanie konsumenckie, co przełożyło się ujemnie na wysokość przychodów ze sprzedaży. Jednakże rok 2011  daje nowe perspektywy dla dalszego rozwoju działalności firmy.


Tabela nr 7  Struktura przychodów ze sprzedaży produkowanego asortymentu firmy

 
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
Sprzedaż  hurtowa
287 350,00
77,5
285 576,00
72,79
257 021,00
79
Sprzedaż zlecona
83 579,00
22,5
67 306,00
17,15
23 215,00
7,15
Przetargi krajowe
0,00
0
39 493,00
10,06
44 987,00
13,85
Razem przychody ze sprzedaży
370 929,00
100
392 375,00
100
325 223,00
100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE
 
             Największą formą sprzedaży jest sprzedaż hurtowa, która osiągnęła poziom powyżej 72%  wszystkich przychodów ze sprzedaży w badanych latach. Sprzedaż  hurtowa to sprzedaż towaru do dalszej odsprzedaży m.in. hurtowniom meblarskim, sklepom meblowym oraz centrum sieci sklepów meblowych. Drugą pod względem udziałów w sprzedaży jest sprzedaż zlecona i tak w roku 2008 osiągnęła 22,5% w stosunku do całego przychodu, natomiast w roku 2009 spadła o 5,35% w odniesieniu do roku 2008. Rok 2010 ogólnie był słabym rokiem spowodowane to było recesją gospodarczą, ale poczynione inwestycje w roku 2008 w dziedzinie przetargów krajowych zaowocowały w roku 2009 ponieważ ich udział w sprzedaży towarów to 10,06% a w roku 2010 wzrosła liczba zamówień publicznych o 3,79% w stosunku do roku 2009. Firma DOMSTYLE w roku 2011 postawiła na poszerzenie sprzedaży w tych trzech segmentach poprzez umocnienie więzi z obecnymi kontrahentami jak również pozyskiwanie nowych. W roku 2011 zostanie dodany kolejny segment sprzedaży tj. sprzedaż  zagraniczna.

sobota, 30 września 2017

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


Miesiąc czerwiec 2008 roku został dokładnie przedstawiony poniżej w książce przychodów i rozchodów firmy DOMSTYLE.

Tabela nr 1 Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu czerwcu 2008 roku.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 

 
 
 
 
 
lp
 
 
 Data zdarzenia gospodarczego
 
 
 
 Nr dowodu księgowego
Kontrahent
 
 
 
Opis zdarzenia gospodarczego
Przychód
imię i nazwisko (firma)
adres
wartość sprzedanych towarów i usług
pozostałe przychody
razem przychód
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 1
 2.06.2008
 FV 235/06/08
 INPOL-KRAK
 Kraków
 Zakup materiałów
 
 
 
2
3.06.2008
FV 85/08
Akcesoria Meblowe A.M
Radomsko
Zakup materiałów
 
 
 
3
3.06.2008
FV 30/06/08
Centrum Meblowe
Tarnowskie Góry
Sprzedaż towaru
18 500,00
 
18 500,00
4
8.06.2008
FV 199/2008
Stacja Paliw
Cz-wa
Zakup paliwa
 
 
 
5
12.06.2008
FV 31/06/08
Wyższa Uczelnia
Poznań
Sprzedaż towaru
6 250,00
 
6 250,00
6
15.06.2008
FV 122/2008
Stacja Paliw
Katowice
Zakup paliwa
 
 
 
7
19.06.2008
FV32/06/08
FH Kakadu
Wrocław
Sprzedaż towaru
9 489,00
 
9 489,00
8
25.06.2008
FV00120/08
Telekomunikacja S.A.
Warszawa
Opłata za telefony
 
 
 
9
28.06.2008
DW 1/06/2008
 
 
Suma opłat za energię  gaz, wodę, czynsz
 
 
 
10
29.06.2008
FV 240/06/08
INPOL-KRAK
Kraków
Zakup materiałów
 
 
 
11
30.06.2008
WB 06/2008
Bank PKO
Kłobuck
Opłata za prowadz. Rach bankowego
 
 
 
12
30.06.2008
Lista płac 06/2008
 
 
Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma strony
34 239,00
 
34 239,00
 
 
 
 
 
Przeniesienie z poprzedniej strony
 
136 956,00
 
 
 
136 956 ,00
 
 
 
 
 
Razem od początku roku
 
 171 195,00
 
 
 
171 195,00

 

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu
Wydatki
(koszty)
 
wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki
razem wydatki (12+13)
 
 
10
11
12
13
14
15
16
6 300,00
 
 
 
 
 
 
 
 
425,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600,00
600,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
750,00
750,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
234,00
234,00
 
 
 
 
 
3 250,00
3 250,00
 
 
6 100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,00
29,00
 
 
 
 
9 922,00
2 508,00
12 430,00
 
 
12 825,00
 
9 922,00
7 371,00
17 293,00
 
 
51 397,00
205,00
39688
26 234,00
65 922,00
 
 
64 222,00
205,00
49 610,00
33 605,00
83 215,00
 
 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE
 
                Operacje gospodarcze w lipcu 2008 roku są zapisywane również zgodnie z obowiązującymi zasadami tzn. kolumna 1 – Lp. następnie data zdarzenia gospodarczego. W kolumnie 3 wpisujemy nr dowodu księgowego i w tej pozycji firma wpisała FV 33/07/08 ponieważ sprzedała towar kontrahentowi Zespół Szkół Warszawa – kolumna 4 i 5, przychód ten został zapisany w kolumnie 7 i 9. Kolejna operacja jest chromowanie materiałów, są to pozostałe wydatki które są zaksięgowane w pozycji 3 z datą 12.07.2008 z numerem FV 111/2008 pod nazwą kontrahenta Galwa Częstochowa i są to kolumny 4 i 5. Kwota tej operacji to 2 900,00 zł i zapisana jest w kolumnie 13 i 14. Zakup paliwa, opłata za telefon, opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz wypłata wynagrodzeń jest zaksięgowana tak jak w miesiącu czerwcu 2008 roku. Innym zapisem jakiego dokonano jest zapis w pozycji 8 tj. z datą 23.07.2008  w kolumnie 3 FV 222/2008 jest to faktura z firmy Fabryka Sklejka Pisz. Koszty zakupu materiału zostały zapisane w kolumnie 10 w kwocie 5 200,00 zł oraz w kolumnie 11 „ koszty uboczne zakupu”  w kwocie 150,00 zł ponieważ firma Fabryka Sklejka Pisz dodatkowo dolicza sobie koszty transportu.
 

Tabela nr 2 Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu lipcu  2008 roku.                                                   

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 
 
 
 
 
lp
 
 
 Data zdarzenia gospodarczego
 
 
 
 Nr dowodu księgowego
Kontrahent
 
 
 
Opis zdarzenia gospodarczego
Przychód
imię i nazwisko (firma)
adres
wartość sprzedanych towarów i usług
pozostałe przychody
razem przychód
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 1
 5.07.2008
 FV 33/07/08
Zespół Szkół
 Warszawa
 Sprzedaż towaru
9 700,00
 
9 700,00
2
8.07.2008
FV 101/08
EDIKOL
Cz-wa
Zakup materiału
 
 
 
3
12.07.2008
FV 111/2008
Galwa
Cz-wa
Chromowanie materiału
 
 
 
4
16.07.2008
FV 304/2008
Stacja Paliw
Zielona Góra
Zakup paliwa
 
 
 
5
17.07.2008
DW 1/07/2008
 
 
Remont pomieszczeń
 
 
 
6
18.07.2008
FV 34/07/08
Urząd Gminy
Zawiercie
Sprzedaż towaru
12 789,00
 
12 789,00
7
18.07.2008
1/199/TR
Firma DHL
 Cz-wa
Transport towarów
 
 
 
8
23.07.2008
FV 222/2008
Fabryka Sklejka
Pisz
Zakup materiału + transport
 
 
 
9
24.07.2008
FV35/07/08
Hurtownia krzeseł
Rzeszów
Sprzedaż towaru
10 800,00
 
10 800,00
10
25.07.2008
FV00134/08
Telekomunikacja S.A.
Warszawa
Opłata za telefony
 
 
 
11
31.07.2008
WB 07/2008
Bank PKO
Kłobuck
Opłata za prowadz. Rach bankowego
 
 
 
12
31.07.2008
Lista płac 07/2008
 
 
Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma strony
33 289,00
 
33 289,00
 
 
 
 
 
Przeniesienie z poprzedniej strony
 
171 195,00  
 
 
 
171 195,00 
 
 
 
 
 
Razem od początku roku
 
204 484,00 
 
 
 
204 484,00 
  

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu
Wydatki
(koszty)
 
 
 
 
 
Uwagi
wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki
razem wydatki (12+13)
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 900,00
2 900,00
 
 
 
 
 
556,00
556,00
 
 
 
 
 
1 030,00
1 030,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210,00
210,00
 
 
5 200,00
150,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
258,00
258,00
 
 
 
 
 
29,00
29,00
 
 
 
 
9 090,00
2 141,00
11 231,00
 
 
11 700,00
150,00
9 090,00
7 124,00
16 214,00
 
 
64 222,00
205,00
49 610 ,00
33 605,00
83 215,00
 
 
75 922,00
355,00
58 700,00
40 729,00
99 429,00
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE                  
 
          Księgowanie operacji gospodarczych w czerwcu oraz  lipcu 2009 roku zostało zapisane następująco: w czerwcu w pozycji 1,2,6,7 oraz 12 z odpowiednimi datami w kolumnie 2 i numerami dowodów księgowych w kolumnie 3 oraz z nazwami kontrahentów wpisanych w kolumnach 4 i 5 dokonano sprzedaży towaru. Przychód z tej sprzedaży został zapisywany w kolumnie 7 i 9. W miesiącu tym nie uzyskano inne źródła dochodu. W lipcu w pozycji 1,9 i 11 również zaksięgowano sprzedaż towarów w kolumnie 7 oraz 9, dodatkowo przychodem były odsetki za zwłokę od należności zapisane w pozycji 5 z datą 14.07.2009  numer dowodu księgowego FV 1/07/09/ODS dotyczyły one kontrahenta Hurtownia Mebli Radomsko odsetki te zostały zapisane w kolumnie 8 i 9. Natomiast koszty miesiąca czerwca zapisano w pozycjach 5,8,9 i 11 również z odpowiednią datą, numerem księgowym i nazwa kontrahenta  w kolumnie 10 zakup materiałów. W kolumnie 12 zamieszczono wypłacone wynagrodzenia pracownicze a w kolumnie 13 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę.  W lipcu koszty zakupu materiałów zapisano w pozycjach 4,6,8 a kwoty  tych  pozycji księgujemy w kolumnie 10. Dodatkowo w miesiącu tym poniesiono koszty, które zostały zaksięgowane w kolumnie 13 i 14 są one zapisane w pozycjach 2,3,7,10,12,13,14 i 15. Poniżej zestawienie operacji gospodarczych za miesiące czerwiec 2009 i 2010 oraz lipiec 2009 i 2010.