piątek, 8 lutego 2013

Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność do regulowania zobowiązań


Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej Firmy handlowej Gwiazda S.A. za lata 1998 – 2000 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Spółki
Wyszczególnienie
1998
1999
2000
Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale
[(zysk nett / średni stan funduszy własnych) x 100 %]
97,9 %
74,3 %
48,9 %
Stopa zwrotu z aktywów
[(zysk netto / średni stan aktywów ogółem) x 100 %]
31,2 %
28,3 %
24,8 %
Rentowność sprzedaży
[(zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży) x 100 %]
13,7 %
16,1 %
15,2 %
Rentowność działalności operacyjnej
[(zysk z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży) x 100 %]
14,4 %
15,5 %
13,7 %
Rentowność brutto
[(zysk brutto / przychody ze sprzedaży) x 100 %]
12,4 %
13,0 %
12,6 %
Rentowność netto
[(zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100 %]
7,7 %
8,2 %
9,0 %

czwartek, 7 lutego 2013

Porównywalne dane finansowe Spółki


Podstawowe dane finansowe Spółki za lata 1998 – 2000 przedstawiono poniżej.

Tabela 1. Wybrane pozycje z rachunku wyników Spółki
Wyszczególnienie
1998
1999
2000
Przychody ze sprzedaży (tys. zł)
33.550
50.847
50.102
Zysk na działalności operacyjnej (tys. zł)
4.828
7.903
6.846
Zysk przed opodatkowaniem (tys. zł)
4.144
6.630
6.317
Zysk netto (tys. zł)
2.581
4.154
4.502
Aktywa razem (tys. zł)
12.220
17.088
19.155
Zobowiązania razem (tys. zł)
7.836
9.098
7.038
Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł)
6.323
8.825
6.765
Aktywa netto (tys. zł)
3.803
7.375
11.056
Kapitał akcyjny (tys. zł)
100
2.100
6.000
Liczba akcji (sztuki)
100.000
2.100.000
6.000.000