czwartek, 24 stycznia 2013

Ocena stopnia zadłużenia


Dla oceny stopnia zadłużenia Spółki oraz oceny struktury finansowania jej majątku zastosowano wskaźniki przedstawione w tabeli poniżej:

Tabela 1. Wskaźniki stopnia zadłużenia
Wyszczególnienie
1998
1999
2000
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
64,1 %
53,2 %
36,7 %
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
122,7 %
78,9 %
45,2 %
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi
52,2 %
67,5 %
81,2 %
Wskaźnik pokrycia zadłużenia długoterminowego
12,4 %
1,6 %
1,4 %

1.      Wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności.
2.      Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych.
3.      Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi – stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia udział środków własnych w finansowaniu działalności.
4.      Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności.
Kształtowanie się wszystkich powyższych wskaźników wskazuje na stosunkowo wysoki poziom zadłużenia Spółki. W okresie 1998 – 2000 wszystkie wskaźniki uległy poprawie, co należy wiązać ze wzrostem rentowności prowadzonej przez Spółkę działalności oraz zwiększeniem kapitałów własnych. Ze względu na wysoką rentowność sprzedaży należy stwierdzić, że zadłużenie Spółki kształtuje się na bezpiecznym poziomie, a jego wysokość raczej stymuluje rozwój niż wzrost kosztów.

piątek, 18 stycznia 2013

Ocena płynności – spojrzenie całościowe

Oceny płynności finansowej dokonano na podstawie analizy poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz  wskaźników rotacji podstawowych składników kapitału obrotowego, a także na podstawie analizy poziomu wskaźników płynności.
Poziom i struktura kapitału obrotowego

Tabela 1. Kapitał obrotowy (w tys. złotych)
Lp.
Wyszczególnienie
1998
1999
2000
1.
Majątek obrotowy
8.671
11.564
14.404
2.
Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
223
1.924
2.783
3.
Majątek obrotowy skorygowany (1 – 2)
8.448
9.641
11.621
4.
Zobowiązania bieżące
6.323
8.826
6.765
5.
Kredyty krótkoterminowe
950
5.398
0
6.
Zobowiązania bieżące skorygowane (4 – 5)
5.373
3.428
6.765
7.
Kapitał obrotowy (1 – 4)
2.348
2.739
7.639
8.
Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3 – 6)
3.075
6.213
4.856
9.
Saldo netto środków pieniężnych (7 – 8)
-727
-3.474
2.783
10.
Udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego
[(7 / 1) x 100 %]
27,1 %
23,7 %
53,0 %

1.      Kapitał obrotowy – różnica pomiędzy wielkością majtku obrotowego a wielkością zobowiązań bieżących; wskaźnik ten określa wartość zasobów obrotowych, która jest finansowana z własnego majtku
2.      Zapotrzebowanie na fundusze obrotowe – różnica pomiędzy wielkością majątku obrotowego pomniejszonego o środki pieniężne a wielkością zobowiązań bieżących pomniejszonych o kredyty krótkoterminowe; wskaźnik ten pozwala na określenie jaka część majtku obrotowego (bez środków pieniężnych) nie jest finansowana za pomocą zobowiązań bieżących
3.      Saldo netto środków pieniężnych – różnica pomiędzy stanem kapitału obrotowego netto                            a zapotrzebowaniem  na kapitał obrotowy jest; ujemne saldo określa występowanie zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania, dodatnie oznacza nadmiar środków pieniężnych ponad bieżące potrzeby.

W analizowanym okresie systematycznie rosła wartość majątku obrotowego Spółki, co było wynikiem przede wszystkim wzrostu stanu zapasów i należności. Związane to było głównie ze wzrostem skali działalności Spółki (cykl rotacji należności pozostawał w zasadzie na niezmiennym poziomie). Wzrost stanu zapasów związany jest również ze specyfiką działalności Spółki – wzrost sprzedaży towarów pociągnął za sobą konieczność utrzymywania niezbędnego poziomu zapasów części zamiennych w celu prawidłowej realizacji usług serwisowych.
W analizowanym okresie poziom kapitału obrotowego dysponowanego przez Spółkę wzrastał, jednak szybszy wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe w 1998 r., a szczególnie w 1999 r. spowodował wystąpienie ujemnego salda netto środków pieniężnych. W związku z wystąpieniem zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania, zwiększyło się zadłużenie Spółki z tytułu kredytów krótkoterminowych, zaś udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego zmniejszył się z 37,4 % w 1997 r. do 7,7 %  w 2000 r.
Natomiast na koniec 2000 r. saldo środków pieniężnych Spółki było dodatnie, a udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego wzrósł do ponad 50 %. Zmiana struktury finansowania majątku Spółki spowodowana była głównie zwiększeniem stanu kapitałów własnych (emisja Akcji). Na dzień 31.12.2000 r. Spółka nie korzystała z kredytów krótkoterminowych.

Wykres 1. Wartość i rotacja kapitału obrotowego SpółkiTabela 2. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego (w dniach)
Wyszczególnienie
1998
1999
2000
Cykl rotacji zapasów
33,0
34,0
43,7
Cykl rotacji należności
34,9
31,0
33,7
Cykl rotacji zobowiązań
48,4
54,4
56,8
Kapitał obrotowy w dniach obrotu
21,1
18,3
37,8
Cykl operacyjny
68,0
64,9
77,4
Cykl konwersji gotówkowej
19,6
10,6
20,7

1.      Wskaźniki rotacji – stosunki średniego stanu odpowiednio zapasów, należności, zobowiązań bieżących (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i koniec badanego okresu) do sprzedaży netto pomnożona przez  liczbę dni w okresie;
2.      Kapitał obrotowy w dniach obrotu – stosunek wielkości kapitału obrotowego do sprzedaży netto pomnożona  przez liczbę dni w okresie obrachunkowym;
3.      Cykl operacyjny – suma cyklu rotacji należności i cyklu rotacji zapasów; przedstawia okres po jakim gotówka zostaje odzyskana po wprowadzaniu jej do procesów gospodarczych;
4.      Cykl konwersji gotówkowej – cykl operacyjny skorygowany o wielkość rotacji zobowiązań krótkoterminowych; określa liczbę dni, w których muszą zostać zaangażowane dodatkowe środki (poza zobowiązaniami  bieżącymi) pozwalające na sfinansowanie majątku obrotowego.

Systematyczny wzrost cyklu rotacji zapasów jest wynikiem rozwoju działalności serwisowej, związanej ze zwiększaniem się sprzedaży podstawowych towarów Spółki.
Wydłużenie cyklu realizacji zobowiązań związane było głównie ze zwiększeniem zadłużenia Spółki w związku z dynamicznym wzrostem skali działalności. W strukturze obcych źródeł finansowania firmy handlowej Gwiazda S.A. na przestrzeni analizowanego okresu zaszły istotne zmiany: w latach 1998 – 1999 zmniejszał się systematycznie udział zobowiązań handlowych, rósł udział zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Na koniec grudnia 2000 r. Spółka nie wykazał zobowiązań z tytułu kredytów, natomiast znacznie wzrosło zadłużenie Spółki z tytułu dostaw robót i usług. W rezultacie zmian struktury zewnętrznych źródeł finansowania cykl realizacji zobowiązań na 31.12.2000 r. wzrósł w niewielkim stopni – o około 2 dni. Wydłużenie cyklu operacyjnego przy niemal nie zmienionym cyklu realizacji zobowiązań spowodowało niemal dwukrotny wzrost cyklu konwersji gotówkowej na koniec 2000 r. w porównaniu ze stanem na koniec roku 1999.