piątek, 28 grudnia 2012

Ocena rentowności Spółki


Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności Spółki w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Wskaźniki rentowności Spółki
Wyszczególnienie
1998
1999
2000
Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł)
33.550
50.847
50.102
Rentowność sprzedaży
13,7 %
16,1 %
15,2 %
Rentowność działalności operacyjnej
14,4 %
15,5 %
13,7 %
Rentowność działalności gospodarczej
12,3 %
13,0 %
12,6 %
Rentowność brutto
12,4 %
13,0 %
12,6 %
Rentowność netto
7,7 %
8,2 %
9,0 %
Rentowność aktywów ogółem
31,2 %
28,3 %
24,8 %
Rentowność kapitału własnego
97,9 %
74,3 %
48,9 %

1.      Wskaźniki rentowności – stosunki odpowiednich wielkości zysków do przychodów ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów
2.      wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniego stanu aktywów (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu)
3.      wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniego stanu kapitałów własnych (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu) pomniejszonych o zysk roku obrotowego

Przychody ze sprzedaży osiągane przez Spółkę dynamicznie rosły w latach 1998 – 1999. Zahamowanie tempa wzrostu sprzedaży, nastąpiło w 2000 r.
Rentowność osiągana przez Spółkę na wszystkich poziomach wyniku finansowego była wysoce dodatnia                    i również wykazywała tendencję wzrostową w latach 1998 – 1999. Wzrost rentowności netto w 2000 r.          w stosunku do roku poprzedniego jest wynikiem relatywnie niższych obciążeń wyniku Spółki zmniejszeniami obowiązkowymi.
Rentowność aktywów ogółem, choć systematycznie zmniejszała się w wyniku wzrostu aktywów Spółki       w miarę rozwoju jej działalności, kształtowała się na stosunkowo wysokim poziomie.
Rentowność kapitałów własnych zmniejszała się na skutek wyższej dynamiki przyrostu kapitałów Spółki (podniesienie kapitałów zapasowego i rezerwowego w 1998 r., podwyższenie kapitału akcyjnego w 1999 r.) niż dynamiki osiąganych zysków, jednak wskaźnik ten pozostawał na szczególnie wysokim poziomie.